Skip to main content

Gratis Wifi in Fabriek Woerden

Fabriek woerden

In de Fabriek Woerden kun je gratis gebruik maken van onze WiFi accesspoints. 
Om misbruik te voorkomen moet je echter wel akkoord gaan met onze voorwaarden.
Lees ze vooraf door en ter plaatse kun je op akkoord drukken en prettig gebruik maken van deze service.

Voorwaarden gebruik WiFi

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door iedereen van WiFi-gastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.

 • Fabriek Woerden stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
 • Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk van Fabriek Woerden
 • Fabriek Woerden biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
 • Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van Fabriek Woerden zoals die is vastgelegd in de Algemene voorwaarden van Fabriek Woerden. Fabriek Woerden is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.
 • Het gebruik van WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
 • Fabriek Woerden kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Fabriek Woerden houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Fabriek Woerden in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Fabriek Woerden een andere reden bestaat.
 • Fabriek Woerden is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
 • De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
 • Fabriek Woerden neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoirbaar zijn.
 • Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.
 • De gebruiker verklaart Fabriek Woerden nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 • Fabriek Woerden is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Fabriek Woerden niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Fabriek Woerden of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.
 • De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Fabriek Woerden voortvloeiende schade.
 • Fabriek Woerden behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.
 • Fabriek Woerden verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het Reglement Fabriek Woerden is vast gelegd.
 • Alvorens gebruik te kunnen maken van de dienst Fabriek Woerden -WiFi dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van Fabriek Woerden samenhangen is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te Utrecht is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Wil je geen nieuwtje missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang de laatste updates en deals rechtstreeks in je inbox!

Fabriek Woerden

Oostzee 8, 3446 CH Woerden

T 0348 200020
E: info@fabriekwoerden.nl

Fabriek Woerden


Webdesign © Totoweb